Няма добавени продукти в любими

x

Няма добавени продукти в количката

x

Политика за поверителност

Политика за поверителност на онлайн магазин https://zoomall.bg/

1. Информация за потребителя

1.1 Информация относно дружеството, което обработва данните Ви
Наименование: “ЗОО МОЛ” ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 201307424
Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Илинден, бл. 303В, вх. 1, ет. 3
Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Илинден, бл. 303В, вх. 1, ет. 3
Телефон: 0887979905
E-mail: office@zoomall.bg
Уебсайт: www.zoomall.bg

1.2. Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
Име: Кристина Павлинова Павлова
Длъжност: Длъжностно лице по защита на данните
Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Илинден, бл. 303В, вх. 1, ет. 3
Телефон: 0889301014
E-mail: kpavlova@pavconsult.com


1.3. Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: www.cpdp.bg
 

„ЗОО МОЛ“ ООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящото има за цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.


2. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазин www.zoomall.bg и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

3. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
3.1. Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина www.zoomall.bg и сключване на договор с Дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание;
 • изпращане на отговори на запитвания, отправени чрез формата за обратна връзка на интернет страницата ни;

3.2. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • Законосъобразност, честност и прозрачност:

Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

 • Ограничение на предназначението:

Личните данни трябва да се събират за конкретни, изрични и законосъобразни цели и да не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели.

 • Минимизиране на данните:

Личните данни трябва да бъдат адекватни, уместни и ограничени до това, което е необходимо по отношение на целите, за които се обработват. Дружеството трябва да прилага анонимност или псевдонимация на личните данни, ако е възможно, за да намали рисковете за засегнатите субекти на данни.

 • Точност:

Личните данни трябва да бъдат точни и, при необходимост, актуализирани; трябва да се предприемат разумни стъпки, за да се гарантира, че неточните лични данни, като се имат предвид целите, за които се обработват, се изтриват или коригират своевременно.

 • Ограничение на сроковете за съхранение:

Личните данни трябва да се съхраняват не повече от времето, необходимо за целите, за които се обработват личните данни.

 • Почтеност и поверителност

Вземайки предвид състоянието на технологиите и другите налични мерки за сигурност, разходите по внедряването, вероятността, и тежестта на рисковете, свързани с личните данни, Дружеството трябва да използва подходящи технически или организационни мерки за обработка на лични данни по начин, който гарантира подходяща сигурност на личните данни, включително защита срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, редуване, неразрешен достъп или разкриване.

 • Отговорност:

Администраторите на данни трябва да отговарят и да могат да докажат съответствие с принципите, изложени по-горе.

3.3. При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

4.Как и защо обработваме Вашите лични данни?

Онлайн пазаруване

Цел на обработката Тип лични данни

За да можем да обработим Вашата поръчка за покупка и да извършим транзакциите за плащане

За да можете да управлявате доставките, рекламациите, гаранционните претенции, връщането на стоки и възстановяването на суми по сигурен и ефективен начин.

За да можем да предоставим услуги, заявени на уебсайта, да Ви идентифицираме и да се свържем с Вас, когато е необходимо.

Информация за контакт (напр. име, телефонен номер, имейл адрес, адрес за доставка)

Идентификатор на лоялен клиент (когато е
приложимо) и данни за транзакции

Данни за плащане (вкл. за изготвяне на фактура, когато е приложимо)

Основание за обработка: Когато Ви предоставяме продукти и услуги, ние ще обработваме Вашите лични данни, необходими за изпълнението на съответния договор с Вас и за изпълнение на всички задължения, произтичащи от този договор, независимо дали договорът е свързан с поръчка за покупка и плащане, или с използването на други услуги, предоставяни от нас или от трети страни.

Когато е необходимо да върнете стоки или да упражните правото си на потребител, ние ще обработваме Вашите лични данни, за да изпълним задълженията, произтичащи от сключения с нас договор, независимо дали договорът е свързан с покупка или използване на други услуги, предоставяни от нас или от трети страни. Обработката на Вашите лични данни за всяка друга цел, посочена в настоящия документ, се основава на нашия законен интерес като търговска организация.

Срок на съхранение: Ще съхраняваме и обработваме Вашите лични данни не по-дълго от необходимото, за изпълнение на нашите договорни и потребителски задължения.Пазаруване в магазин

Цел на обработката Тип лични данни
За да можем да обработим Вашата поръчка за покупка и да извършим транзакциите за плащане
За да можете да управлявате доставките, рекламациите, гаранционните претенции, връщането на стоки и възстановяването на суми по сигурен и ефективен начин.
За да можем да предоставим услуги, заявени на уебсайта, да Ви идентифицираме и да се свържем с Вас, когато е необходимо.
Информация за контакт (напр. име, телефонен номер, имейл адрес, адрес за доставка)
Идентификатор на лоялен клиент (когато е
приложимо) и данни за транзакции
Данни за плащане (вкл. за изготвяне на фактура, когато е приложимо)
Основание за обработка: Когато Ви предоставяме продукти и услуги, ние ще обработваме Вашите лични данни, необходими за изпълнението на съответния договор с Вас и за изпълнение на всички задължения, произтичащи от този договор, независимо дали договорът е свързан с поръчка за покупка и плащане, или с използването на други услуги, предоставяни от нас или от трети страни.
Когато е необходимо да върнете стоки или да упражните правото си на потребител, ние ще обработваме Вашите лични данни, за да изпълним задълженията, произтичащи от сключения с нас договор, независимо дали договорът е свързан с покупка или използване на други услуги, предоставяни от нас или от трети страни. Обработката на Вашите лични данни за всяка друга цел, посочена в настоящия документ, се основава на нашия законен интерес като търговска организация.
Срок на съхранение: Ще съхраняваме и обработваме Вашите лични данни не по-дълго от необходимото, за изпълнение на нашите договорни и потребителски задължения.


Маркетинг и промоции

Цел на обработката Тип лични данни

За да можем да генерираме и изпращаме маркетингови материали,
като например бюлетини, насочени известия и маркетингови проучвания, чрез различни комуникационни канали.

За да можем да Ви предоставим персонализирано онлайн изживяване

Информация за контакт (напр. име, телефонен номер, имейл адрес, адрес за доставка)

Идентификатор на лоялен клиент (когато е
приложимо) и данни за транзакции

IP адрес

Генерирани от потребителите данни (напр.
покупки, кликове и история на сърфирането).

Допълнителна информация. Маркетинговите материали и промоциите ще Ви бъдат изпращани и показвани в зависимост от Вашите предпочитания чрез имейл, текстови съобщения и по пощата, както и в каналите на социалните мрежи или уеб браузъра.
Освен това Ви осигуряваме персонализирано онлайн изживяване, като Ви предоставяме персонализирани маркетингови материали въз основа на взаимодействията Ви с нас и анализа на потребителското Ви поведение в нашите уебсайтове, като например историята на Вашите покупки и сърфиране.
Основание за обработка: Ще поискаме Вашето съгласие, когато се регистрирате за получаване на персонализирани бюлетини и текстови съобщения.
Също така, ще поискаме Вашето съгласие за маркетингови материали, генерирани въз основа на данни от бисквитки или други технологии за проследяване. Ако сте лоялен клиент, притежател на профил, може да получавате информация от нас по други канали, например в социалните мрежи. Основанието за тази обработка е нашият законен интерес като търговска организация да Ви представяме нашите продукти.
Срок на съхранение: Ние ще обработваме Вашите данни не по-дълго, отколкото е необходимо, за да Ви предоставяме маркетингови материали и промоции. Ние ще спрем да обработваме Вашите данни за маркетингови цели, веднага след като закриете своя потребителски профил или членство и/или след като активно откажете по-нататъшна маркетингова комуникация от нас.


Програма за лоялност (когато е приложимо)
Общите условия на Програмата за лоялност на Zoomall.bg са описани подробно тук.

Цел на обработката Тип лични данни
За да можем да Ви предоставим програма за лоялност, включително персонализирани оферти, промоции и препоръки, услуги.
За да можете да създавате, управлявате и поддържате членството си винаги актуално, както и за да Ви предоставяме всички свързани с него ползи и награди.
За да можем да Ви предоставим историята на Вашите покупки, подробности за поръчките и статуса Ви на лоялен клиент.
За да можем да Ви изпращаме покани за предстоящи събития, съревнования и потребителски анкети.
За да можем да се свържем с Вас и да предприемем действия при неспазване на Общите условия за лоялни клиенти на Zoomall.bg или при установяване на неправомерно поведение

Информация за контакт, като име, адрес за доставка, имейл адрес и телефонен номер
Идентификатор на лоялен клиент
IP адрес
Генерирани от потребителите данни (напр. покупки, кликове и история на сърфирането).
Данните за поръчката и плащането могат да бъдат използвани за установяване на нарушения на Общите условия на
Програмата за лоялност на Zoomall.bg, както и за установяване на онлайн загуби и измами.

Основание за обработка: Обработката на Вашите лични данни за създаване и управление на Вашия профил на лоялен клиент и за предоставяне на свързаните с това персонализирани услуги е необходима за изпълнение на споразумението за участие в програмата за лоялност.
Обработката на Вашите лични данни с цел изпращане по имейл на оферти, бонус точки и други, се основава на Вашето съгласие да получавате маркетингови материали от нас.
За всяка друга цел, посочена в настоящия документ, обработката на Вашите лични данни се основава на нашия законен интерес като търговска организация.
Срок на съхранение: Ние съхраняваме и продължаваме да обработваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на споразумението за участие в програмата за лоялност.
Имате право да прекратите участието си в програмата за лоялност по всяко време. Ако решите да го направите, участието Ви ще бъде прекратено, а личните Ви данни ще бъдат изтрити. Ще съхраняваме Вашите лични данни за по-дълъг период от време, ако са приложими законови изисквания за това или ако съществува неразрешен спор.


Обслужване на клиенти

Цел на обработката Тип лични данни
За да можем да отговаряме на въпросите Ви, за да обработваме рекламации и гаранционни искове, за да осигуряваме техническа поддръжка, както и да подобряваме потребителското изживяване.
За да можем да се свържем с Вас, ако е необходимо, по имейл, телефон, социални мрежи или по друг начин, за да отговорим на Вашите запитвания относно поръчки, доставки или връщане на стоки, или за да Ви поканим да участвате в потребителска анкета.
Информация за контакт, като име, адрес за доставка, имейл адрес и телефонен номер
Идентификатор на лоялен клиент
Генерирано от потребителите съдържание, като имейли или съобщения в чат
За да разрешим Вашия проблем, може да е необходимо да получим достъп и да използваме данни за транзакцията, като например информация за поръчка, плащане и доставка.
За да подпомогнем обучението и развитието на служителите, когато се свързвате с нас, Вашите обаждания и разговори може в някои случаи да се слушат от трето лице.
Основание за обработка: Обработката на Вашите лични данни с цел осигуряване на възможно най-добро обслужване се основава на нашия законен интерес като търговска организация. Преди да направим запис на някой от разговорите ни с Вас, първо ще искаме Вашето съгласие.
Срок на съхранение: Ще съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да можем да Ви окажем подкрепа във връзка с Вашия случай и да можем да разгледаме потенциални правни искове от Вас като клиент. Ние може да продължим да съхраняваме и използваме Вашите данни, ако имаме неизпълнени задължения към Вас или по други причини сме възпрепятствани да ги изтрием


Конкурси и събития

Цел на обработката Тип лични данни
За да можем да администрираме и представяме информация за конкурси и събития, като например за потвърждаване на участието, за връзка с победителите, за да доставим наградите и да предоставим информация за доставките на награди, за да се свържем с Вас с информация за конкурса и/или събитието и да Ви предоставим достъп до мястото, където се провежда събитието.
За да можем да рекламираме нашите събития, да подобряваме нашите услуги, маркетинг, взаимоотношения с клиентите и тяхното изживяване, както и да планираме по-добре предстоящите събития и изживяванията на участниците.
Информация за контакт, като име, адрес за доставка, имейл адрес и телефонен номер
Информация, предоставена за съревнованието
Снимки/Видео
По време на нашите събития понякога
правим снимки и заснемаме видео, като използваме това съдържание, за да рекламираме нашите услуги и да популяризираме предстоящи събития на нашия уебсайт, в каналите на социалните мрежи и в маркетинговите материали.
Ще използваме това съдържание и за вътрешна употреба. Ще бъдете уведомени, ако възнамеряваме да заснемем на видео или снимки съответното събитие. За Ваше удобство винаги ще осигуряваме зони, в които няма да заснемаме видео/снимки.
Основание за обработка: Обработката на Вашите лични данни с цел да Ви осигурим участие в конкурс или събитие се основава на нашия законен интерес като търговска организация. Преди да направим снимки или видео запис, първо ще искаме Вашето съгласие.
Срок на съхранение: Ще съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да осъществим посочените по-горе цели и да изпълним всички свързани с тях правни задължения.


Развитие и усъвършенстване

Цел на обработката Тип лични данни
За да можем да анализираме, развиваме и подобряваме нашите продукти, услуги, потребителско изживяване, верига за доставки и помещения на обектите.
Това включва анализ с цел да направим услугите си по-удобни за потребителите, като например промяна на потребителския интерфейс за опростяване на потока от информация или акцентиране на функциите, които обикновено се използват от нашите клиенти.
За да можем да се свържем с вас, за да отговорите на запитвания и анкети. В такъв случай всички използвани лични данни, които са били получени от Вас, ще бъдат обработвани само за конкретната цел, описана в съответната комуникация.
Адрес за доставка
История на покупките
Клиентски номер
Пол
Номер на поръчка
Информация за плащането
Генерирани от потребителите данни (напр. покупки, кликове и история на сърфирането).
Всички данни, които се използват за разработване и подобряване, се събират за различни цели. Може например да използваме данни за онлайн транзакции, с цел разработване на нашата система за онлайн поръчки. Всички анализи се извършват на ниво обобщени данни.
Основание за обработка: Обработката на Вашите лични данни с цел разработване и подобряване на нашите услуги и продукти се основава на нашия законен интерес като търговска организация.
Срок на съхранение: Ще обработваме Вашите лични данни не по-дълго от необходимото за осъществяване на тази цел. След това данните ще бъдат изтрити веднага за този тип употреба.


Спазване на законите

Цел на обработката Тип лични данни
За спазване на определени законови задължения. За да спазваме местното законодателство, сме задължени да обработваме определени лични данни. Тези задължения се определят от данъчното, отчетното, счетоводното и потребителското законодателство. Типовете лични данни, които обработваме, се определят от приложимото законодателство
Основание за обработка: Законови задължения и законен интерес
Срок на съхранение: Срокът на съхранение на данните е различен в зависимост от целта, контекста и конкретните местни законови изисквания


Сигурност и безопасност

Цел на обработката Тип лични данни
За да можем да защитим нашите клиенти, потребители, посетители, активи и дейности от насилие, измами, кражби, злоупотреби и други злонамерени действия.
За да можем да осигурим безопасността на нашите посетители и персонал и да откриваме и предотвратяваме кражби и измами, ние използваме видеонаблюдение в нашите обекти
 
История на поръчките
Данни за плащане
Поведение при пазаруване
Кадри от камери за видеонаблюдение
Информация от лог файлове
Основание за обработка: Освен ако няма конкретно законово задължение, обработката на Вашите лични данни за целите на сигурността и безопасността се основава на нашия законен интерес.
Срок на съхранение: Ще съхраняваме Вашите лични данни не по-дълго от необходимото за всяка конкретна цел. Ще съхраняваме изображения от нашите камери за наблюдение за максимален период от 30 дни, освен ако не сме задължени от закон или държавен орган да съхраняваме и/или обработваме данните за по-дълъг период

 

Wi-Fi в магазина (когато е приложимо)

Цел на обработката Тип лични данни
За да можем да Ви предоставим Wi-Fi решение в нашите обекти
За да можем да събираме статистически данни, за да получим по-добра представа за това как да управляваме обектите си, като например оптимизиран асортимент, площ и ангажираност на персонала
MAC адрес (Media Access Control Address) – уникален идентификатор, който се задава на Вашето устройство и се използва като мрежов адрес при използване на услугата Wi-Fi
Основание за обработка: Когато се свързвате към нашата безплатна Wi-Fi услуга, Вие ни разрешавате да събираме и използваме Вашите лични данни, необходими за предоставяне на заявената Wi-Fi услуга (изпълнение на договор), и чрез използване на техники за анонимизиране да превръщаме личните данни в анонимизирани (нелични данни) за статистически цели (законен интерес)

Срок на съхранение: Ще съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да можем да предоставим услугата Wi-Fi в съответствие с приетите Общите условия и за да осигурим спазването им от Ваша страна.

Личните данни, използвани за статистически цели, се анонимизират с технически средства, след като бъдат събрани. Когато данните Ви бъдат анонимизирани, личните Ви данни се изтриват необратимо.


4.1. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4.2. Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
4.3. Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител.

5. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

5.1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, чрез попълване на „Форма за оттегляне на съгласие на субект на данни“ или чрез искане в свободен текст.

Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

5.2. Право на достъп

Имате право по всяко време да поискате информация относно личните данни, които съхраняваме за Вас

За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка чрез „Форма искане на достъп до данни на субект“ или по имейл в свободен текст.

5.3. Право на коригиране или попълване
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако информацията е неточна, включително и право на допълване на непълни лични данни.

5.4. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Имате право обработваните от нас лични данни да бъдат изтрити по всяко време, освен в следните ситуации:

 • имате неразрешен казус от отдела за обслужване на клиенти;
 • имате отворена поръчка
 • имате неуредено плащане при нас
 • ако сте направили покупка, ще съхраняваме личните Ви данни във връзка с Вашата транзакция за счетоводни цели.

В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
 • техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с Вашата личност;
 • електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.

За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка чрез „Форма за искане за изтриване (право да бъда забравен)“ или по имейл;

Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

5.5. Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина.

5.6. Право на преносимост

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Вие можете по всяко време да поискате да се възползвате от своето право на премосимост чрез „Форма за искане за преносимост на лични данни“ или с искане по имейл до Администратора.

5.7. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
5.8. Срокът за изпълнение на заявка, направена от Вас, е 20 работни дни, след потвърждаване на самоличността Ви, освен в случаите, когато поради сложността на обработката, обема на данните, технически затруднения или други обстоятелства, срокът трябва да бъде удължен, но за не повече от 1 месец, за което Администраторът ще Ви уведоми.

6. Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

7. Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Във всички случаи списъкът с получатели на лични данни, обработвани от Администратора, произтича основно от обхвата на услугите, използвани от Вас.

Списъкът с получатели на данните също така е резултат и от Вашето съгласие или произтича от закона и се уточнява в резултат на действията, предприети от Вас в онлайн магазина www.zoomall.bg.

При обработването на личните данни, партньорите, сътрудниците и служителите на Администратора могат да участват до определена степен, за дейности, както следва:

 • тези, които оказват техническа помощ за ефективната работа на онлайн магазина, включително комуникация с клиенти (напр. съдействие при изпращането на съобщения по електронна поща; в случаите на рекламни дейности – съдействие при маркетингови кампании);
 • хостинг услуги или доставчици на телефонни или ИТ услуги;
 • превозвачи или агенти, изпълняващи поръчки;
 • лица, извършващи електронни плащания или плащания с карти в онлайн магазина;
 • дружества, които обслужват софтуера, подкрепят Администратора в маркетингови компании;
 • доставчици на юридически и консултантски услуги;
 • други.

Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

8. Трансфер на лични данни към трети страни (извън Европейското икономическо пространство)

Администраторът не извършва трансфер на лични данни към трети страни (извън Европейското икономическо пространство) Google

9. Нарушаване на правата на потребителя. Сигнали до надзорен орган.

В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:


Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: www.cpdp.bg

Тази версия на Политиката е в сила от 4/4/23